සායන කාලසටහන| கிளினிக்குகள் கால அட்டவணை| Clinics Schedule

  • ඔබ සොයන සායනයේ නමෙහි කොටසක් ටයිප් කිරීමෙන් කරුණාකර සායනික කාලසටහන සොයන්න.
  • உங்கள் தேடல் அளவுகோல்களின் ஒரு பகுதியை தட்டச்சு செய்வதன் மூலம் கிளினிக் அட்டவணையைத் தேடுங்கள்.
  • Please search for clinic schedule by typing a part of your search criteria

සෙවීමේ උදාහරණ/ தேடலின் எடுத்துக்காட்டுகள்/ Search Examples

  1. "card" - Shows all Cardiology clinic details
  2. "card tue" - Shows all Cardiology clinics on Tuesday
  3. "onco tue perera" - Shows all Oncology clinics on Tuesday by Dr. Perara

Visitors

1057477
TodayToday150
YesterdayYesterday196
This WeekThis Week150
This MonthThis Month5975
All DaysAll Days1057477
3Dot236Dot138Dot35
UNITED STATES
US

We have 168 guests and no members online

සායන කාලසටහන| கிளினிக்குகள் கால அட்டவணை| Clinics Schedule

Clinic Name Consultant Name Day Time Location/Room Tel No./Ext.
Clinic_NameConsultant_NameDayTimeLocation_RoomTelephone_No_Ext
Allergy & Immunology ClinicDr.D.k.DassanayakeMonday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(First Floor)2499
Cardio Electro Physiology ClinicDr. M. M. LekamwattageFriday8.00AM - 12.00PMCardiology Bulding2800
Cardio Electro Physiology ClinicDr. (Ms.)D. GunawardhanaTuesday8.00AM - 12.00PMCardiology Bulding2800
Cardiology ClinicDr. (Mrs.) S. R. JayawickramaMonday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. (Mrs.) S. R. JayawickramaTuesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. (Mrs.) S. R. JayawickramaWednesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. (Mrs.) S. R. JayawickramaThursday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. (Mrs.) S. R. JayawickramaFriday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. S. N. B. DolapihillaMonday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. S. N. B. DolapihillaTuesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. S. N. B. DolapihillaWednesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. S. N. B. DolapihillaThursday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. S. N. B. DolapihillaFriday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. R. M. S. P. KarunarathneMonday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. R. M. S. P. KarunarathneTuesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. R. M. S. P. KarunarathneWednesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. R. M. S. P. KarunarathneThursday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. R. M. S. P. KarunarathneFriday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. W. A. I. KularatneMonday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. W. A. I. KularatneTuesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. W. A. I. KularatneWednesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. W. A. I. KularatneThursday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. W. A. I. KularatneFriday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. G. MayurathanMonday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. G. MayurathanTuesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. G. MayurathanWednesday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. G. MayurathanThursday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiology ClinicDr. G. MayurathanFriday7.30AM - 12.30PMCardiology Bulding (Ground flo2801/2802
Cardiothoracis ClinicDr. K. GnanakanthanThursday1.00PM - 4.00PMCardiology Bulding2800
Cardiothoracis ClinicDr. L. H. M. M. N. LansakaraWednesday8.00AM - 12.00PMCardiology Bulding2800
Cardiothoracis ClinicDr. Anil AbeywickramaTuesday1.00PM - 4.00PMCardiology Bulding2800
Corneal ClinicDr.I.JayasekaraTuesday7.00AM - 12.00PMEye Unit Room 162568
Corneal ClinicDr.I.JayasekaraFriday7.00AM - 12.00PMEye Unit Room 162568
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeMonday8.00AM - 12.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeTuesday8.00AM - 12.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeWednesday8.00AM - 12.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeThursday8.00AM - 12.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeFriday8.00AM - 12.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeMonday2.00PM - 4.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeTuesday2.00PM - 4.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeWednesday2.00PM - 4.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeThursday2.00PM - 4.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeFriday2.00PM - 4.00PMDental Building2242
Dental OPD (Paediatric)Dr.K.M.N. RathnayakeSaturday8.00AM - 12.00PMDental Building2242
Dental OPDDr.K.M.N. RathnayakeSunday8.00AM - 2.00PMDental Building2242
Dermatology Clinic (School childrenDr. J. MunasingheMonday1.30PM - 4.00PMOPD Room 212252
Dermatology ClinicDr. J. MunasingheTuesday7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Dermatology ClinicDr. J. MunasingheThursday7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Dermatology ClinicDr. J. MunasingheFriday (Ev7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Dermatology ClinicDr.C. UdagedaraMonday7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Dermatology ClinicDr.C. UdagedaraWednesday7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Dermatology ClinicDr.C. UdagedaraFriday (Ev7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Dermatology Clinic (School childrenDr.C. UdagedaraSaturday7.30PM - 1.30PMOPD Room 212252
Diabetic & Endocrinology Clinic (D/Clinic)Dr. Charles N. AntonypillaiMonday8.00AM - 4.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (Hyperthyroidism)Dr. Charles N. AntonypillaiTuesday8.00AM - 12.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (D/Clinic)Dr. Charles N. AntonypillaiTuesday1.00PM - 4.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (other hormones)Dr. Charles N. AntonypillaiWednesday8.00AM - 12.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (D/Clinic)Dr. Charles N. AntonypillaiWednesday1.00PM - 4.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (other hormones 1Dr. Charles N. AntonypillaiThursday8.00AM - 12.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (D/Clinic)Dr. Charles N. AntonypillaiThursday1.00PM - 4.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology Clinic (GDM & D/Clinic)Dr. Charles N. AntonypillaiFriday8.00AM - 12.00PMOPD Room 192253
Diabetic & Endocrinology ClinicDr. Charles N. AntonypillaiSaturday10.00AMOPD Room 192253
Echocardiography ClinicDr. (Mrs) S. JayawickamaMonday8.00AM - 1.00PMCardiology Building (Room No -2817
Echocardiography ClinicDr. S.N.B. DolapihillaThursday8.00AM - 1.00PMCardiology Building (Room No -2817
Echocardiography ClinicDr. S. KarunarathneWednesday8.00AM - 1.00PMCardiology Building (Room No -2817
Echocardiography ClinicDr. A. KularathneTuesday8.00AM - 1.00PMCardiology Building (Room No -2817
Echocardiography ClinicDr.G. MayurathanTuesday8.00AM - 1.00PMCardiology Building (Room No -2817
ENT ClinicDr. S. SelvarathnamTuesday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT ClinicDr. S. SelvarathnamWednesday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT Clinic (Medical)Dr. S. SelvarathnamWednesday2.00PM - 4.00PMDental Building2246
ENT ClinicDr. S. SelvarathnamFriday (1s8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT Clinic (Paediatric)Dr. S. SelvarathnamSaturday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT ClinicDr. W.M.P. NaranpanawaMonday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT ClinicDr. W.M.P. NaranpanawaTuesday2.00PM - 4.00PMDental Building2246
ENT Clinic (Medical)Dr. W.M.P. NaranpanawaWednesday2.00PM - 4.00PMDental Building2246
ENT ClinicDr. W.M.P. NaranpanawaThursday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT ClinicDr. W.M.P. NaranpanawaFriday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
ENT Clinic (Paediatric)Dr. W.M.P. NaranpanawaSaturday8.00AM - 12.00PMDental Building2246
Eye OPDDr.S.SenanayakeMonday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.S.SenanayakeTuesday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.S.SenanayakeWednesday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.S.SenanayakeThursday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.S.SenanayakeFriday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPD (School Children's)Dr.S.SenanayakeSaturday (7.00AM - 12.00PMEye Unit2601
Eye OPDDr.(Mrs). A. R. D. K. BeminiwaththaMonday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.(Mrs). A. R. D. K. BeminiwaththaTuesday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.(Mrs). A. R. D. K. BeminiwaththaWednesday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.(Mrs). A. R. D. K. BeminiwaththaThursday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPDDr.(Mrs). A. R. D. K. BeminiwaththaFriday7.00AM - 4.00PMOPD Room 12583
Eye OPD (School Children's)Dr.(Mrs). A. R. D. K. BeminiwaththaSaturday (7.00AM - 12.00PMEye Unit2601
Gastro & Heapatology ClinicDr. Udayapushpa KalubovilaWednesday7.30AM - 2.00PMOPD Room 222251
Gastro & Heapatology ClinicDr. Udayapushpa KalubovilaFriday2.00PM - 5.00PMOPD Room 222251
Gastro & Heapatology ClinicDr. C. PriyarathneMonday2.00PM - 4.00PMOPD Room 222251
Gastro Intestinal Surgical ClinicDr. C. T. KeppetiyagamaFriday8.00AM - 12.00PMOPD Room 222251
Gastro Intestinal Surgical Clinic (Archeaology)Dr. C. T. KeppetiyagamaMonday1.00PM - 4.00PMOPD Room No 182248
General Medical ClinicDr. W. K. S. KularathnaMonday7.00AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
General Medical ClinicDr. W. K. S. KularathnaTuesday7.30AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
General Medical ClinicDr. W. K. S. KularathnaThursday1.00PM - 4.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
General Medical ClinicDr. (Mrs.) T. KannangaraTuesday1.00PM - 4.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
General Medical ClinicDr. (Mrs.) T. KannangaraFriday7.30AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
General Medical ClinicDr. (Mrs.) S. AsheerWednesday7.30AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
General Medical ClinicDr. (Mrs.) S. AsheerFriday1.00PM - 4.00PMClinic Dispensary Building2294/2295
Heamatology ClinicDr.(Mrs) S. AthaudaMonday7.00AM - 12.30PMOPD Room No 222251
Heamatology ClinicDr.(Mrs) S. AthaudaTuesday7.00AM - 2.30PMOPD Room No 222251
Heamatology ClinicDr.(Mrs) S. AthaudaThursday7.00AM - 2.30PMOPD Room No 222251
Heamatology ClinicDr.(Mrs) P. GunawardhanaWednesday8.00AM - 12.30PMMedical Complex4044
Heamatology ClinicDr.(Mrs) P. GunawardhanaFriday8.00AM - 12.30PMMedical Complex4044
Infertility ClinicDr.R.M.C.B. HunukumburaMonday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa(First Floor)2490
Infertility ClinicDr.R.M.C.B. HunukumburaWednesday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa(First Floor)2490
Infertility ClinicDr.R.M.C.B. HunukumburaFriday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa(First Floor)2490
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaMonday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaTuesday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaWednesday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaThursday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaFriday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaSaturday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Mithuru PiyasaDr. S. HemapriyaSunday7.00AM - 4.00PMDispensary Building Ground Flo2626
Multi Organ Tranplant ClinicDr. D. Charith P. FernandoThursday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Nephrology ClinicDr. A. W. M. WazilTuesday7.00AM - 4.00PMDU Building Third Floor2902/2903
Nephrology Clinic (Transplant patients)Dr. A. W. M. WazilThursday7.00AM - 4.00PMDU Building Third Floor2902/2903
Nephrology ClinicDr. N. N. P. G. K. N. NanayakkaraMonday7.00AM - 4.00PMDU Building Third Floor2902/2903
Nephrology ClinicDr. N. N. P. G. K. N. NanayakkaraWednesday7.00AM - 4.00PMDU Building Third Floor2902/2903
Neuro Surgical ClinicDr. D. R. P. A. WickramasinghaTuesday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 512353
Neuro Surgical Clinic (Clinic- 2)Dr. W. D. L. SiriwardanaMonday8.00AM - 12.00PMOPD Ward No 512353
Neuro Surgical Clinic (Clinic- 2)Dr. W. D. L. SiriwardanaThursday8.00AM - 12.00PMOPD Ward No 522353
Neuro Surgical Clinic (Clinic- 1)Dr. D. R. P. A. WickramasinghaFriday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 512353
Neuro Surgical Clinic (Clinic- 1)Dr. D. R. P. A. WickramasinghaTuesday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 512353
Neurology ClinicDr. K. P. I. WijeweeraMonday7.00AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294
Neurology ClinicDr. K. P. I. WijeweeraWednesday7.00AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294
Neurology Clinic (Epilepsy)Dr. K. P. I. WijeweeraThursday7.00AM - 12.00PMClinic Dispensary Building2294
Neurology ClinicDr. H. L. HordagodaWednesday2.00PM - 4.00PMClinic Dispensary Building2294
Nutrition & Obesity ClinicDr. Charles N. AntonypillaiMonday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(First Floor)2303
Nutrition & Obesity ClinicDr. Charles N. AntonypillaiTuesday8.00AM -4.00PMSuwapiyasa(First Floor)2303
Nutrition & Obesity ClinicDr. Charles N. AntonypillaiWednesday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(First Floor)2303
Nutrition & Obesity ClinicDr. Charles N. AntonypillaiThursday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(First Floor)2303
Nutrition & Obesity ClinicDr. Charles N. AntonypillaiFriday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(First Floor)2303
Nutrition & Obesity Clinic (School childrenDr. Charles N. AntonypillaiSaturday (8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa(First Floor)2303
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Obstetrics)Dr. W. S. HemapriyaThursday7.00AM -12.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Gynaecology)Dr. W. S. HemapriyaThursday1.00PM -5.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Obstetrics)Dr. W. AbeykoonTuesday7.00AM -12.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Subfertility)Dr. W. AbeykoonTuesday1.00PM -4.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Gynaecology)Dr. W. AbeykoonFriday7.00AM -12.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Gynaecology)Dr. S. B. EkanayakeMonday7.00AM -12.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Obstetrics)Dr. S. B. EkanayakeWednesday7.00AM -12.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology Clinic (Subfertility)Dr. S. B. EkanayakeWednesday7.00AM -12.00PMClinic Dispensary Building2540
Obstertrics and Gynaecology ClinicDr. B. AlagodaFriday1.00PM - 4.00PMClinic Dispensary Building2540
Occuloplasty ClinicDr.M.T.K. PereraTuesday2.00PM - 4.00PMEye Unit Room 162568
Occuloplasty ClinicDr.M.T.K. PereraWednesday7.00AM - 12.00PMEye Unit Room 162568
OMF Clinic (Ward Referreds)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaMonday8.00AM - 4.00PMDental Building2244
OMF Clinic (Clinical Patients)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaTuesday8.00AM - 4.00PMDental Building2244
OMF Clinic (Ward Referreds)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaWednesday8.00AM - 4.00PMDental Building2244
OMF Clinic (Miner Surgeries)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaThursday8.00AM - 4.00PMDental Building2244
OMF Clinic (Clinical Patients)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaFriday8.00AM - 4.00PMDental Building2244
OMF Clinic (Miner Surgeries)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaSaturday8.00AM - 12.00PMDental Building2244
OMF Clinic (Suture Removal)Dr.(Mrs) W.M.S.D. AbeyrathnaSunday7.00AM - 1.00PMDental Building2244
Oncology ClinicDr. A. J. HilmiTuesday8.00AM - 12.00PMOPD Basement Floor2239/2238
Oncology ClinicDr. A. J. HilmiThursday8.00AM - 12.00PMOPD Basement Floor2239/2238
Oncology ClinicDr. N. YoganathanMonday8.00AM - 12.00PMOPD Basement Floor2239/2238
Oncology ClinicDr. N. YoganathanFriday8.00AM - 12.00PMOPD Basement Floor2239/2238
Oncology ClinicDr. S. L KandegedaraWednesday8.00AM - 12.00PMOPD Basement Floor2239/2238
Oncology ClinicDr. S. L KandegedaraFriday1.00PM - 4.00PMOPD Basement Floor2239/2238
Oncosurgical Clinic (Breast cancer)Dr. H. PereraTuesday8.00AM - 12.30PMOPD Room No 182248
Oncosurgical Clinic (Cancer surgery)Dr. H. PereraFriday1.30PM - 4.30PMOPD Room No 182248
Oncosurgical Clinic (Cancer surgery)Dr. R. ManathungaSaturday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 182248
Orthodontic ClinicDr. (Mrs.) W. A. M. D. P WettasingheMonday7.00AM -4.00PMDental Unit2241
Orthodontic ClinicDr. (Mrs.) W. A. M. D. P WettasingheTuesday7.00AM -4.00PMDental Unit2241
Orthodontic ClinicDr. (Mrs.) W. A. M. D. P WettasingheWednesday7.00AM -4.00PMDental Unit2241
Orthodontic ClinicDr. (Mrs.) W. A. M. D. P WettasingheThursday7.00AM -4.00PMDental Unit2241
Orthodontic ClinicDr. (Mrs.) W. A. M. D. P WettasingheFriday7.00AM -4.00PMDental Unit2241
Orthodontic ClinicDr. (Mrs.) W. A. M. D. P WettasingheSaturday7.00AM -1.00PMDental Unit2241
Orthopaedic ClinicDr. B. M. S. UdagedaraMonday7.00AM - 1.00PMG Block2245
Orthopaedic ClinicDr. B. M. S. UdagedaraWednesday7.00AM - 1.00PMG Block2245
Orthopaedic ClinicDr. B. M. S. UdagedaraSaturday7.00AM - 1.00PMG Block2245
Orthopaedic ClinicDr. K.RanasingheThursday7.00AM - 1.00PMG Block2245
Orthopaedic ClinicDr. K.RanasingheTuesday7.00AM - 1.00PMG Block2245
Orthopaedic ClinicDr. K.RanasingheFriday7.00AM - 1.00PMG Block2245
Orthopaedic ClinicDr. K.RanasingheSunday (PO7.00AM - 1.00PMG Block2245
Paed. Neurology ClinicDr. M. I. J. K. MunasingheWednesday1.00PM - 4.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. W. M. M. ArambepolaMonday8.00AM - 4.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. W. M. M. ArambepolaWednesday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. W. M. M. ArambepolaSaturday (8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric Clinic (Immunization clinic)Dr. W. M. M. ArambepolaMonday (1s8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. (Mrs) K.S.D. KularathnaTuesday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric Clinic (Blood sample)Dr. (Mrs) K.S.D. KularathnaTuesday12.30PM - 2.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. (Mrs) K.S.D. KularathnaFriday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric Clinic (Immunization clinic)Dr. (Mrs) K.S.D. KularathnaFriday (1s2.00PM - 4.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. (Mrs) K.S.D. KularathnaSaturday (8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. (Mrs) N.MenikeWednesday8.00PM - 12.00PMDU Building2254
Paediatric Clinic (Immunization Clinic)Dr. (Mrs) N.MenikeThursday2.00PM - 4.00PMOPD Room No 202254
Paediatric ClinicDr. A. SenanayakeThursday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Paediatric Clinic (Immunization Clinic)Dr. (Mrs) N.MenikeThursday2.00PM - 4.00PMOPD Room No 202254
Paediatric Neurology ClinicDr. J. MunasingheWednesday1.00PM - 4.00PMOPD Room No 202254
Paediatric Surgical ClinicDr. S.HerathMonday8.00AM - 12.00PMDU Building2934
Paediatric Surgical ClinicDr. S.HerathTuesday8.00AM - 12.00PMDU Building2934
Paediatric Surgical ClinicDr. (Mrs) M.JeewanathanThursday8.00AM - 12.00PMDU Building2934
Paediatric Surgical ClinicDr. (Mrs) M.JeewanathanFriday8.00AM - 12.00PMDU Building2934
Premature Baby Eye ClinicDr.P.ShriharanathanMonday7.00AM - 4.00PMEye Unit2602
Premature Baby Eye ClinicDr.P.ShriharanathanFriday7.00AM - 4.00PMEye Unit2602
Plastic Surgery ClinicDr. H. H. A. S. RathnayakeThursday1.30PM - 4.30PMOPD Room No 182248
Psychiatry ClinicDr. (Mrs) S. C. A. ArambepolaTuesday7.00AM - 12.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Psychiatry ClinicDr. (Mrs) S. C. A. ArambepolaFriday2.00PM - 5.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Psychiatry Clinic (Paediatric)Dr. (Mrs) S. C. A. ArambepolaSaturday (8.00AM - 12.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Psychiatry ClinicDr. G.AbeywardaneWednesday8.00AM - 12.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Psychiatry Clinic (About alcohol)Dr. G.AbeywardaneWednesday2.00PM - 4.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Psychiatry Clinic (Paediatric)Dr. G.AbeywardaneWednesday2.00PM - 4.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Psychiatry ClinicDr. G.AbeywardaneFriday7.00AM - 12.00PMAdmin Building (First Floor)2247/2368
Renal Transplant Clinic (Kidney transplant)Dr. P.K. HarischandraFriday7.00AM - 12.00PMDU Building Third Floor2902/2903
Respiratory Clinic (Chest Clinic)Dr.(Mrs) A.D. SiribaddhanaFriday8.00AM - 2.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Respiratory ClinicDr.(Mrs) A.D. SiribaddhanaMonday8.00AM - 4.00PMBogambara Chest Clinic2392
Respiratory ClinicDr.(Mrs) A.D. SiribaddhanaWednesday8.00AM - 4.00PMBogambara Chest Clinic2392
Respiratory Clinic (Sleep Clinic)Dr. D. MadagedaraTuesday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Respiratory Clinic (Chest Clinic)Dr. D. MadagedaraWednesday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Respiratory ClinicDr. D. MadagedaraTuesday8.00AM - 12.00PMBogambara Chest Clinic2392
Respiratory ClinicDr. D. MadagedaraFriday8.00AM - 12.00PMBogambara Chest Clinic2392
Restorative Dentistry Clinic (2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaMonday8.00AM - 12.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaMonday2.00PM - 4.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaWednesday8.00AM - 12.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaWednesday2.00PM - 4.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaThursday8.00AM - 12.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaThursday2.00PM -4.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (1st & 2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaTuesday8.00AM - 12.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (1st & 2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaTuesday2.00PM - 4.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (1st & 2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaFriday8.00AM - 12.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (1st & 2nd Visit)Dr. W. N. KularathnaFriday2.00PM - 4.00PMDental Unit2355
Restorative Dentistry Clinic (Paediatric)Dr. W. N. KularathnaSaturday8.00AM - 12.00PMDental Unit2355
Rheumatology ClinicDr. V. W. J. K. VasanthatilakaMonday7.00AM - 1.00PMAdmin Building2240
Rheumatology ClinicDr. V. W. J. K. VasanthatilakaWednesday7.00AM - 1.00PMAdmin Building2240
Rheumatology ClinicDr. V. W. J. K. VasanthatilakaThursday7.00AM - 1.00PMAdmin Building2240
Rheumatology ClinicDr. V. W. J. K. VasanthatilakaFriday7.00AM - 1.00PMAdmin Building2240
Rheumatology ClinicDr.(Mrs)T.M.NishshankaMonday1.30PM - 4.00PMAdmin Building2240
Rheumatology ClinicDr.(Mrs)T.M.NishshankaTuesday7.00AM - 1.00PMAdmin Building2240
Rheumatology ClinicDr.(Mrs)T.M.NishshankaThursday8.00PM - 2.00AMSuwapiyasa Ground Floor2392
Rheumatology ClinicDr.(Mrs)T.M.NishshankaThursday2.00PM - 4.00PMAdmin Building2240
Rheumatology Clinic (Injection)Dr.(Mrs)T.M.NishshankaSaturday7.00AM - 12.00PMAdmin Building2240
Sports Medicine ClinicDr.B.M.S. UdagedaraMonday8.00AM - 4.00PMNew Clinic Building2550
Sports Medicine ClinicDr.B.M.S. UdagedaraTuesday8.00AM - 4.00PMNew Clinic Building2550
Sports Medicine ClinicDr.B.M.S. UdagedaraWednesday8.00AM - 4.00PMNew Clinic Building2550
Sports Medicine ClinicDr.B.M.S. UdagedaraThursday8.00AM - 4.00PMNew Clinic Building2550
Sports Medicine ClinicDr.B.M.S. UdagedaraFriday8.00AM - 4.00PMNew Clinic Building2550
Sports Medicine ClinicDr.B.M.S. UdagedaraSaturday8.00AM - 12.00PMNew Clinic Building2550
Subfertlity ClinicDr. G. H. K. Kapila GunawardhanaWednesday1.00PM - 5.00PMNew Clinic Building2540
Subfertlity ClinicDr. W. AbeykoonTuesday1.00PM - 5.00PMNew Clinic Building2540
Surgical ClinicDr. E. A. D. UdayakumaraWednesday1.00PM - 5.00PMOPD Room No 182248
Surgical ClinicDr. E. A. D. UdayakumaraThursday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 182248
Surgical ClinicDr. M. M. SenarathnaMonday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 182248
Surgical ClinicDr. M. M. SenarathnaWednesday8.00AM - 12.00PMOPD Room No 182248
Surgical ClinicDr. S. M. M. NiyasTuesday1.30PM - 4.30PMOPD Room No 182248
Surgical ClinicDr. S. M. M. NiyasFriday8.00AM - 12.30PMOPD Room No 182248
Thalassaemia ClinicDr. W.M.M. ArabeypolaMonday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa 2nd Floor2676
Thalassaemia ClinicDr. W.M.M. ArabeypolaTuesday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa 2nd Floor2676
Thalassaemia ClinicDr. W.M.M. ArabeypolaWednesday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa 2nd Floor2676
Thalassaemia ClinicDr. W.M.M. ArabeypolaThursday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa 2nd Floor2676
Thalassaemia ClinicDr. W.M.M. ArabeypolaFriday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa 2nd Floor2676
Thalassaemia ClinicDr. W.M.M. ArabeypolaSaturday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa 2nd Floor2676
Urology ClinicDr. M.HerathMonday8.00AM - 12.00PMOPD Building Ward 472249
Urology ClinicDr.K.EdirisingheWednesday8.00AM - 12.00PMOPD Building Ward 472249
Urology Clinic (Cancer Patients/Biopsy Report/PreDr. M.Herath / Dr.K.EdirisingheTuesday (A8.00AM - 12.00PMOPD Building Ward 472249
Urology Clinic (Pre OP investigations)Dr. M.Herath / Dr.K.EdirisingheThursday (8.00AM - 12.00PMOPD Building Ward 472249
Urology Clinic (ESW)Dr. M.Herath / Dr.K.EdirisingheFriday ((A8.00AM - 12.00PMOPD Building Ward 472249
Vascular Surgeons ClinicDr. D. Charith P. FernandoMonday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Vascular Surgeons Clinic (Transplant Clinic)Dr. D. Charith P. FernandoThursday8.00AM - 2.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Vascular Surgeons Clinic (For Layers)Dr. D. Charith P. FernandoSunday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Vascular Surgeons Clinic (Vascular Clinic)Dr. C. W. WeerasingheTuesday11.00AM - 4.00PMSuwapiyasa Ground Floor2392
Virology ClinicDr.M.A.R.V.MuthugalaMonday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(Ground Floor)2499
Virology ClinicDr.M.A.R.V.MuthugalaFriday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa(Ground Floor)2499
Virology ClinicDr.M.A.R.V.MuthugalaSaturday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa(Ground Floor)2499
Vitreo-Retinal ClinicDr. (Mrs).P.SamarakoonWednesday7.00AM - 12.00PMEye Unit2601
Vitreo-Retinal ClinicDr.P.ShriharanathanMonday7.00AM - 4.00PMEye Unit2568
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheMonday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheTuesday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheWednesday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheThursday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheMonday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheTuesday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheWednesday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheThursday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.(Mrs) K.JayasingheFriday7.00AM - 2.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPD (School Children)Dr.(Mrs) K.JayasingheSaturday8.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheMonday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheTuesday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheWednesday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheThursday7.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheMonday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheTuesday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheWednesday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheThursday1.30PM -4.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPDDr.A.KulasingheFriday7.00AM - 2.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPD (School childrenDr.A.KulasingheSaturday8.00AM - 12.00PMOPD Room no - 172234/2675
VP - OPD (Paediatric Clinic)Dr.S.C. JayasekaraMonday8.00AM - 4.00PMOPD Building2612
VP - OPD (Paediatric Clinic)Dr.S.C. JayasekaraTuesday8.00AM - 4.00PMOPD Building2612
VP - OPD (Paediatric Clinic)Dr.S.C. JayasekaraWednesday8.00AM - 4.00PMOPD Building2612
VP - OPD (Paediatric Clinic)Dr.S.C. JayasekaraThursday8.00AM - 4.00PMOPD Building2612
VP - OPD (Paediatric Clinic)Dr.S.C. JayasekaraFriday8.00AM - 4.00PMOPD Building2612
VP - OPD (Paediatric Clinic)Dr.S.C. JayasekaraSaturday8.00AM - 12.00PMOPD Building2612
Well Baby ClinicDr. K. A. Nalika MenikeThursday12.00PM - 4.00PMOPD Room No 202254
Well Baby ClinicDr. K. EpitakumburaThursday7.00AM - 12.00PMOPD Room No 202254
Youth Friendly Councelling ServicesDr.(Mrs) G.S. PathiranaMonday7.00AM - 4.00PMOPD Building2293
Youth Friendly Councelling ServicesDr.(Mrs) G.S. PathiranaTuesday7.00AM - 4.00PMOPD Building2293
Youth Friendly Councelling ServicesDr.(Mrs) G.S. PathiranaWednesday7.00AM - 4.00PMOPD Building2293
Youth Friendly Councelling ServicesDr.(Mrs) G.S. PathiranaThursday7.00AM - 4.00PMOPD Building2293
Youth Friendly Councelling ServicesDr.(Mrs) G.S. PathiranaFriday7.00AM - 4.00PMOPD Building2293
Youth Friendly Health ClinicDr. Ruwan Gajaba (MO)Friday11.00AM - 4.00PMOPD Room No 042299
Youth Friendly Health ClinicDr. Ruwan Gajaba (MO)Thursday11.00AM - 4.00PMOPD Room No 042299
Youth Friendly Health ClinicDr. Ruwan Gajaba (MO)Wednesday11.00AM - 4.00PMOPD Room No 042299
Youth Friendly Health ClinicDr. Ruwan Gajaba (MO)Tuesday11.00AM - 4.00PMOPD Room No 042299
Youth Friendly Health ClinicDr. Ruwan Gajaba (MO)Monday11.00AM - 4.00PMOPD Room No 042299
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariMonday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariTuesday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariWednesday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariThursday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariFriday8.00AM - 4.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariSaturday8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Yowun piyasaDr.(Mrs) A.G.P.J.AdhikariSunday (Ev8.00AM - 12.00PMSuwapiyasa First Floor2490
Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework